| امروز جمعه 9 خرداد 1399

نظام نامه نقل و انتقالات

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

نظام نامه نقل و انتقالات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

این نظام‌ نامه در جلسات مورخ 12/6/1383 و 5/9/1383 شورای‌عالی کارشناسان رسمی تصویب و جهت اجرا به کانونهای کارشناسان رسمی استانها ابلاغ می‌گردد.

انتقالات ممکن است به صورتهای مختلف ذیل صورت گیرد.

1ـ انتقال به صورت دائم شامل:

الف ـ از شهری در یک استان به شهر دیگری در همان استان:

ـ موافقت هیئت مدیره آن استان

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروه مربوطه

ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ

ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی

ب ـ از شهری در یک استان به شهری در استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبداء و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مبداء و مقصد

ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی

ج ـ از مرکز یک استان به شهری در همان استان:

ـ موافقت هیئت مدیره آن استان

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروه مربوطه

ـ رعایت عدم نیاز مرکز استان مربوطه

د ـ از مرکز یک استان به شهری در استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مربوطه مبدأ و مقصد

ـ رعایت عدم نیاز مرکز استان مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی

ﻫ ـ از شهری در یک استان به مرکز همان استان:

ـ موافقت هیئت مدیره آن استان

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروه مربوطه

ـ تائیدکمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی گروه مربوطه آن استان

ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ

ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کارشناسی

و ـ از یک استان یا مرکز آن استان به ترتیب به استان یا مرکز استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مربوطه مبدأ و مقصد

ـ تاییدکمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی وفنی گروه مربوطه استان مقصد

ـ رعایت عدم نیاز استان یا مرکز استان مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کارشناسی

ـ تائید شورای عالی کارشناسان رسمی

ز ـ از شهری در یک استان به مرکز استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبداء و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مبداء و مقصد

ـ تاییدکمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی گروه مربوطه استان مقصد

ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کارشناسی

ح ـ از مرکز یک استان به مرکز استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مربوطه مبدأ و مقصد

ـ رعایت عدم نیاز مرکز استان مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه کارشناسی

تبصره 1ـ چنانچه در موردی هیات‌ رئیسه ‌گروه‌ تشکیل‌ نشده باشد هیأت مدیره کانون تصمیم‌گیری می‌نماید.

تبصره 2ـ درهیچیک‌ازموارد نقل‌ وانتقالات ‌کارشناسانهیچگونه ‌هزینه‌ای‌ بابت نقل ‌و انتقال‌ دریافت نمی‌گردد.

تبصره 3 ـ برای درخواست مجدد انتقال به محل دیگر حداقل 3 سال کار کارشناسی در محل انتقال قبلی الزامی است.

تبصره4 (9/3/85) ـ کـارشناسانی کـه بـه عـلت ضـرورت شـغلی به سمت‌های مندرج در ماده2 قانون نـظام هـماهنگ پـرداخت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و به سمت‌های ریاست دانشگاه و یا مدیریت عامل بانکهای دولتی منصوب می‌گردند و همچنین‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌وکارشناسانی‌که دارای درجـات علمی ‌و فنـی و حـرفه‌ای در سطوح عالی و مثمر ثمر و قابل ملاحظه‌ای در جهت پیشبرد اهداف کانون داشته باشند، در صورت درخواست انتقال به محل جـدید با تصویب شـورای عـالی ‌مـی‌توانند منتقل شوند.

2- انتقال به صورت موقت

درمواردی اضطراری که بدلائل مختلف ازجمله حوادث غیرمترقبه مثل زلزله و جنگ ونظایرآن انتقال موقت را ایجابنماید،به تشخیص وتاییدکانون‌هایمبداء و مقصد برای مدت یکسال به صورت مهمان انتقال موقت صورت می‌گیرد، در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یاتمام صلاحیتهای مندرج درپروانه کارشناسی درمحل ماموریت طبق موافقت کانون مربوط بلامانع بوده وکارشناس ازلحاظ شرکت در مجامع عمومی ودادن رأی وداوطلبی انتخاب درهیأت مدیره یادادستانی ا بازرس تابع کانون مبداء می‌باشد،لکن ازلحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان مأموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل ماموریت می‌باشد.

محمد ایثاری

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی

 

مصوبه 26/1/1375 هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 1 ـ کارشناسان رسمی دادگستری در صورتی می‌توانند تقاضای انتقال نمایند که ضمن احراز شرایط مقرر در این دستورالعمل، حداقل سه سال سابقه کارشناسی از تاریخ صدور پروانه کارشناسی داشته باشند.

ماده 2 ـ نقل و انتقال کارشناسان در موارد زیر:

الف ـ در سطح شهرهای هر یک از استانهای تابع کانون تهران (به استثنای شهر تهران).

ب ـ از یک استان تابع کانون تهران به استان دیگر تابع کانون تهران.

ج ـ از یک استان تابع کانون تهران به هر یک از کانونهای استانهای مستقل و بالعکس.

د ـ از استان تهران به هر یک از استانهای تابع کانون تهران یا مستقل.

ﻫ ـ از هر یک از استانهای تابع کانون تهران یا مستقل به استان تهران (به‌استثنای شهر تهران)

منوط به کسب موافقت دادگستریهای مبدأ و مقصد، اظهار نظر کمیسیونهای تشخیص صلاحیت علمی و فنی، ویژه و تصویب هیأت مدیره کانون تهران، در مواردی که نقل و انتقال در محدوده استانهای تابع کانون تهران انجام می‌شود و نیز جلب موافقت هیأت مدیره کانونهای مستقل در مواردی که نقل و انتقال از استانهای تابع کانون تهران به استانهای مستقل و بالعکس صورت می‌پذیرد خواهد بود.

ماده 3 ـ انتقال کارشناسان از استانهای مستقل، استانهای تابع کانون تهران و شهرهای استان تهران به شهر تهران علاوه بر لزوم جلب موافقت دادگستریهای مبدأ و مقصد، مستلزم موفقیت در آزمون سراسری و اظهارنظر کمیسیونهای تشخیص صلاحیت علمی و فنی و ویژه و تصویب هیأت مدیره کانون تهران و حسب مورد جلب موافقت هیأت مدیره کانون مستقل مربوط خواهد بود.

تبصره ـ کارشناسانی که به علت ضرورت شغلی به سمتهای مندرج در ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و به سمتهای مندرج در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و به سمتهای ریاست دانشگاه و یا مدیریت عامل بانکهای دولتی منصوب می‌گردند و همچنین کارشناسانی که دارای درجات علمی و فنی و حرفه‌ای، در سطوح عالی بوده و منشأ خدمات شایسته و ارزنده‌ای برای اجتماع و کشور باشند و یا همکاریهای مثمرثمر و قابل ملاحظه‌ای در جهات پیشبرد اهداف کانون داشته باشند در صورت درخواست انتقال به محل اشتغال جدید با تشخیص و پیشنهاد ریاست هیأت مدیره کانون تهران منحصراً با رعایت مفاد و شرایط مندرج در ماده (2) این دستورالعمل به‌محل جدید اشتغال منتقل خواهند شد.

ماده 4 ـ این دستورالعمل در 3 ماده و 1 تبصره در جلسه مورخ 26/1/1375 هیأت مدیره کانون تصویب و از اول سال 1375 لازم‌الاجرا است.

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است